Members of Phoenix

Page 1| Page 2| Page 3

Copyright © huayun.ca. All rights reserved.

小鱼钓猫

 

 

 

 

 

Lei Zhang

Singer, Artistic Advisor

 

 

 

 

JiaJia Lai

Soprano

 

 

 

 

Han Zhang

Folk singer, host

 

 

Qin Shu

Soprano

 

YaJie Yang

Soprano

 

 

 

Liang Chang

Tenor

 

 

 

Haoran Liu

Singer

 

 

 

f

 

Mengjin Li

Guzheng Artist

 

 

 

 

 

Muzi Li

Singer

 

 

 

 

 

Johnny Xu

Dancer, SInger

 

 

f

 

Yawen Luo

Guzheng Artist

 

 

 

 

 

f

 

Melissa Bai

Junior singer

 

 

 

 

         

Page 1| Page 2| Page 3